Vedtægter

Vedtægter for ØBG Silkeborg - Håndbold

1. NAVN

Afdelingens navn er ØBG (Øster Bording/Balle Gymnastikforening) Silkeborg Håndbold afdeling, kaldet ØBG Silkeborg – Håndbold.

Afdelingens hjemsted er Silkeborg Kommune.

Afdelingen er medlem af ØBG Silkeborgs Hovedforening. Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger via sit medlemskab af DGI-Midtjylland samt Dan­marks Idræts Forbund via Dansk Håndbold Forbund.

Endvidere er afdelingen medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg via ØBG Silkeborg Hovedforening.

2. FORMÅL

Afdelingens formål er gennem idrætsaktiviteter, kammeratlig samvær, andet folkeligt og kulturelt arbejde at fremme sundheden og den enkeltes lyst til medlevelse og medansvar, for derved at bidrage til et rigt og varieret fritidstilbud (fritidsliv), i.f.m. håndbold, til gavn for alle aldersgrupper og borgere i Silkeborg Kommune.


3. AKTIVITETER

Afdelingens aktivitet består af håndbold.

4. MEDLEMMER

Afdelingen er åben for alle interesserede, der kan tilslutte sig foreningens formål, enten som aktive eller som passive medlemmer.

5. KONTINGENT

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.


6. UDELUKKELSE

Et medlem kan idømmes karantæne for kortere eller længere tid eller - i særlige tilfælde udelukkes af foreningen

a) ved at undlade at betale kontingent inden 3 mdr. efter forfaldsdagen udelukkes pågældende automatisk.

b) ved i omtale eller handling at skade foreningens interesser og anseelse.

Afgørelsen træffes i hvert enkelt tilfælde af afdelingens bestyrelse.

Den udelukkede har ret til at få udelukkelsen optaget som punkt på førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende har ret til at være til stede og tale.

7. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes i årets 2. kvartal.

Generalforsamlingen skal bekendtgøres i foreningens medlemsblad og/eller på foreningens hjemmeside www.obg.dkog/eller ved annoncering i dags­pressen.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

Kun medlemmer, som er fremmødte på generalforsamlingen, kan afgive stemme samt foreslås og vælges til bestyrelsen. Et medlem, som er forhindret i at møde frem på generalforsamlingen, kan foreslås og vælges, hvis der foreligger skriftligt tilsagn herom fra vedkommende.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, når en af de fremmødte anmoder herom.

Alle personvalg skal foregå skriftlig.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ethvert medlem har adgang og taleret på generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed har aktive medlemmer ved det fyldte 14 år, eller forældre til aktive medlemmer. Der kan ikke afgives stemme af forældre til aktive medlemmer, såfremt det aktive medlem fra det 14 år selv er tilstede og stemmeberettiget.


Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder vedtagelse af kontingent

4. Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg

a) formand

b) 4 bestyrelsesmedlemmer - 2 for to år ad gangen

c) suppleant

d) repræsentanter til ØBG Hovedforenings repræsentantskabsmøde

e) 2 revisorer

f) revisorsuppleant

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 25 aktive medlemmer skriftligt anmoder herom. I sådanne tilfælde skal general­for­samlingen afholdes senest fire uger efter anmodningen er bekendtgjort overfor formanden.

8. AFDELINGENS LEDELSE

Afdelingen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer inkl. formanden.

Bestyrelsen vælges på afdelingens generalforsamling for en to årig periode således, der i de lige år vælges henholdsvis 2 medlemmer og i de ulige år vælges henholdsvis 2 medlemmer.

Til bestyrelsen vælges 1 suppleant. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sidder vedkommende som bestyrelsesmedlem til førstkommende generalforsamling.

Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte relevante arbejdsgrupper.

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder møderne. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor for formanden. I sådanne tilfælde afholdes møderne senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsen er til stede.

Afdelingens formand er automatisk medlem af ØBG Silkeborgs Hovedafdelings bestyrelse.


9. AFDELINGENS REPRÆSENTANTER TIL HOVEDFORENINGENS REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Afdelingen vælger maksimalt 5 repræsentanter på generalforsamlingen. Repræsentanterne vælges for 1 år.

10. ØKONOMI, REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret er fra den 1. juni - 31 maj.

Regnskabet føres af afdelingens kasserer.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis. Der vælges en revisorsuppleant.

11. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Afdelingen tegnes udadtil ved underskrift af formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i afdelingen. Ved optagelse af lån ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

12. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Disse vedtægter ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på general­forsamlingen, hvoraf ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra de generalforsamlinger de vedtages på.

13. Afdelingens opløsning

Opløsning af afdelingen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen, hvoraf den ene skal være ordinær.

Generalforsamlingerne skal finde sted med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum.

Ved endelig afgørelse om opløsning træffes endvidere beslutning om anvendelse af afdelingens eventuelle formue til almennyttige, idrætslige formål i Silkeborg Kommune

Således vedtaget på generalforsamlingen den 2. september 2002.

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 17. september 2009.

Ændringer vedtaget på generalforsamling den 17. juni  2019.